تاریخچه شهرداری تربت حیدریه

شهرداری
سازمانی است دولتی که در ۱۲۹۷ خورشیدی تاسیس شد و مسئولیت اداره شهر تربت حیدریه را به عهده دارد. مدیریت این سازمان با شهردار است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب می‌گردید. ولی، اکنون از طریق آرای شورای شهر  انتخاب می‌شود.

وحید فرخ تبار(شهردار)

1400/10/05

تا کنون

ابوالقاسم عظیمی(سرپرست)

1400/6/23

یکصد و سه روز

سعید اکبریان

1399/4/26

یک سال

شگفت انگیز
محمد مهدی علیان(سرپرست)

1399/4/9

هفتاد و پنج روز

محمد صادق مجتهدی

1396/7/27

سی و سه ماه

محمد مهدی علیان(سرپرست)

1393/11/26

چهل و پنج روز

رمضانعلی شورابی

1394/3/2

بیست و هفت ماه

قاسم عظیمی(سرپرست)

1393/11/26

نود و پنج روز

مهدی ناصری

1391/3/8

سی و سه ماه

مهدی ناصری(سرپرست)

1390/12/25

هفتاد روز

علی محمد اله یاری

1388/2/21

سی و چهار ماه

علی محمد اله یاری(سرپرست)

1387/12/13

هفتاد روز

مهدی ناصری(سرپرست)

1387/3/27

نه ماه