تربت حیدریه مهیای حضور سرمایه‌گذاران و پیمانکاران بزرگ

شهرداری تربت حیدریه مهیای حضور سرمایه گذاران و پیمانکاران بزرگ می باشد.