رهگیری مکاتبات اداری

رهگیری

با کلیک بر روی تصویر فوق می توانید با وارد کردن کد رهگیری دریافت شده از دبیرخانه، از سابقه و نتیجه مکاتبه خود مطلع شوید.