سازمان مدیریت آرامستان ها

حوزه فعالیت :

• برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوط به آرامستانهای شهر 
• ایجاد ، توسعه و نظارت بر احداث و توسعه آرامستانهای مورد نیاز شهر
• بهره برداری و نظارت بر نحوه استفاده از آرامستانهای موجود و انتظام امور آرامستانهای واقع در شهر
• انجام امور مربوط به حمل،تغسیل،تکفین،تدفین وانجام مراسم وتشریفات مذهبی درگذشتگان در شهر


رویکرد اصلی سازمان :
– تکریم ارباب رجوع
– پررنگ تر کردن مسائل فرهنگی و معنوی مبتنی بر انتظارات جدید مردم از فضاهای آرامگاهی شهر
– توجه ویژه به حفظ و توسعه فضای سبز ، خدمات شهری ومحیط زیست
– ارائه خدمات ارزنده و مناسب به شهروندان و زائران با بکارگیری ملزومات مدرن