سازمان حمل و نقل و ترافیک

حوزه فعالیت :

در یک تعریف کلی و جامع، هدف اصلی سازمان ترافیک عبارت است از: تلاش برای بهبود امر عبور و مرور شهر از طریق مطالعه، برنامه ریزی، طراحی، آموزش نظارت و هماهنگی در امر حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد جهت جابجائی ایمن، ارزان، سریع و راحت مسافران، عابران و کالا می‌باشد. جهت مقابله با معضلات ترافیکی که ناشی از رشد روز افزون وسایل نقلیه ، افزایش جمعیت و نظایر آن است ، می توان یکسری هدف کلی را تعریف نمود و در چارچوب اهداف اقدام به سیاستگذاری نمود ، این اهداف کلی را می توان بصورت زیر برشمرد :  

  اهداف کلی زیر برنامه ها :

● توسعه و گسترش حمل و نقل عمومی

● ساماندهی سیستم حمل و نقل شهری

● ارتقاء شبکه معابر

● اشاعه فرهنگ صحیح حمل و نقل

● ساماندهی ترافیک

● ساماندهی ترافیک سطح شهر

● گسترش شبکه معابر

● توسعه مراکز معاینه فنی خودرو

● آموزش و تبلیغات جهت ارتقاء فرهنگ ترافیک

● افزایش ایمنی عابرین و وسایل نقلیه

● ارتقاء مرکز کنترل ترافیک شهرستان