عرض تبریک و تسلیت

زاد روز حکیم گرانقدر ایران, حکیم ابوالقاسم فردوسی یکم بهمن ماه است. امید آنکه بتوانیم امانت دار خوبی باشیم و زبانی را که به همت او استوار است را به خوبی حفظ کنیم. سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی گرامی باد.