معاونت توسعه و مدیریت منابع

شرح وظایف :

شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی:

– ارتقاء کیفیت آمارهای تولیدی و نظارت بر آنها جهت تولید آمار با پوشش موضوعی گسترده و افزایش اعتماد و رضایت کاربران
– تجزیه و تحلیل نتایج طرح های آماری جهت ارائه گزارشات داده کاوی و تحلیل های متناسب با نیازهای شهری و سازمانی
– شناسایی پژوهش های کاربردی و راهبری فرآیند پژوهش از مسئله تا کاربست نتایج در شهرداری
– دستیابی به اهداف و راهبردهای توسعه ای به وسیله آینده پژوهشی، طراحی راهبردهای توسعه شهر و شهرداری و راهبری و تلفیق مطالعات شهری و سازمانی شهرداری
– تدوین برنامه راهبردی، عملیاتی (میان مدت) و سالانه شهرداری
– ارزیابی برنامه ها از طریق تدوین، تحلیل و نظارت بر سنجش مستمر شاخص های راهبردی و عملیاتی شهرداری
– تهیه و تنظیم بودجه، اصلاح بودجه، تفریغ بودجه و ابلاغ آن در راستای برنامه ها
– نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات با توجه به برنامه و بودجه
– ارزیابی پروژه ها با استقرار نظام ریز متره و برآورد، مدیریت تامین کنندگان از طریق انتخاب و ارزیابی پیمانکاران و اعلام عمومی و عادلانه مناقصات، استقرار سامانه کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد و نظارت مستمر بر اجرای عملیات سالانه
– تهیه چارت های تشکیلاتی، وظایف و مسئولیت ها، شرایط احراز پست های سازمانی و رسیدگی بر اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل و اجرای سازمان تفصیلی نیروی انسانی شهرداری
– برنامه ریزی و پیش بینی دوره های آموزشی مورد نیاز با بررسی و تحلیل سطح سواد کارکنان با نوع مشاغل آنها، اجرای دوره ها و ارائه خدمات آموزشی مختلف برای پرسنل و ارزشیابی و نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی
– استقرار و استمرار نظام آراستگی محیط کار، یکپارچه سازی فرآیندها