مناقصات و مزایدات

دریافت اسناد مزایده : ساختمان مرکزی شهرداری – اداره املاک و حقوقی