محوطه سازي ميدان شهيد سپهبد صياد شيرازي

در چند سال اخیر بهبود معابر و میادین شهر، یکی از خواسته های به حق شهروندان تربت حیدریه بوده است که شورای اسلامی شهر و شهرداری این مهم را به خوبی درک کرده و با جدیت در پی آن بوده اند تا نسبت به رفع این مشکل اقدام نمایند .